I HAVE CHRISTMAS ON MY MIND MALL PROMENADA

REGULAMENTUL (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”) CAMPANIEI

“I HAVE CHRISTMAS ON MY MIND PROMENADA” (denumită în cele ce urmează “Campanie”)

DIN CENTRUL COMERCIAL PROMENADA

 

Art. 1. Organizator

1.1. Organizatorul Campaniei este:

Organizatorul campaniei promotionale “I HAVE CHRISTMAS ON MY MIND PROMENADA” (denumita in cele ce urmeaza „Campania Promotionala”) este S.C. FLOREASCA CITY CENTER S.R.L., operator de date cu caracter personal, o societate organizată şi funcţionând conform legilor din România, cu sediul social în Barbu Vacarescu nr. 301-311, Etajul 3, Biroul 43, Sector 2, Bucureşti, România, înregistrată la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/16862/2005, Cod Unic de Înregistrare RO 18020418, inregistrata la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 31083 reprezentată în mod legal de Ana-Maria Leca si Sebastian Mahu, în calitate de Administratori,

 

Art. 2. Locul desfășurării campaniei

2.1 Campania se desfășoara în Centrul Comercial Promenada, situat în Calea Floreasca nr.246B, Sector 1, Bucureşti (denumit în cele ce urmează „Centrul Comercial”).

 

Art. 3. Durata campaniei

3.1. Campania se desfășoară în Centrul Comercial în perioada 20.11 – 24. 12.2017, in intervalul orar 10:00-22:00

Programul centrului comercial este 10:00 – 20:00 în data de 24.12.2017 și campania se desfasoară în același interval orar.

 

Art. 4. Dreptul de participare

4.1. La această Campanie pot participa persoane fizice, care au împlinit 18 ani la data începerii Campaniei, clienți ai magazinelor din Centrul Comercial (cu excepțiile expres menționate în cadrul acestui regulament), având domiciliul/reședința în România, mai puțin angajații societății S.C. FLOREASCA CITY CENTER S.R.L., angajații magazinelor din Centrul Comercial Promenada și angajații companiilor implicate în desfășurarea Campaniei, inclusiv membrii de gradul I ai familiilor acestora.

4.2 Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

 

Art. 5. Mecanica desfășurării campaniei și condițiile de participare

5.1. Pentru a participa în această Campanie, clienții, cu drept de participare în Campanie, trebuie să achiziționeze produse în valoare de 1.000 lei (TVA inclus) pe unul sau mai multe bonuri emise de magazinele din incinta mall-ului Promenada, în zilele specificate in Articolul 3.

5.2. Bonurile fiscale pot fi folosite în Campanie exclusiv în ziua în care au fost emise de magazinele participante din cadrul Centrului Comercial. Un bon fiscal emis de magazinele participante din cadrul Centrului Comercial, care nu a fost folosit în Campanie în ziua emiterii sale, nu mai poate fi folosit în Campanie. Bonurile fiscale emise de magazinele ce nu se regasesc situate în interiorul Centrului Comercial nu pot fi folosite în Campanie.

5.3. Pentru a participa în Campanie, clienții magazinelor din cadrul Centrului Comercial vor trebui:

– să cumpere din magazinele Centrului Comercial în perioada Campaniei, produse, cumulând o valoare totală pe unul sau mai multe bonuri de 1.000 lei; Bonurile fiscale cu o valoare mai mică de 50 lei nu participă la această campanie.

– să solicite şi să păstreze bonurile fiscale emise de magazin;

– să se adreseze centrului de informații, Info-Point, al Centrului Comercial localizat la parter, intrarea dinspre Calea Floreasca, cu bonul fiscal/bonurile fiscale ce atesta achizitionarea produselor in valoare de 1.000 lei împreună cu cumpărăturile aferente, pentru validare, până cel târziu la închiderea programului centrului Info-Point al Centrului Comercial, în aceeași zi cu ziua emiterii bonului fiscal/bonurilor fiscale.

Programul centrului Info-Point al Centrului Comercial pe perioada specificată a Campaniei este între orele 10.00 – 22.00 (exceptând pauzele de masă între orele 10:30 – 11:00 si 16:00 – 16:30).

În schimbul bonului fiscal/bonurilor fiscale validat/e în valoare de 1.000 lei, participantul va primi un voucher de cumpărături în valoare de 100 lei valabil in magazinul Douglas din Promenada sau la alegere, un set de produse Douglas Calendar Advent continand 24 de miniaturi si produse. Premiile se vor preda exclusiv în baza unui proces verbal completat integral cu datele de identificare ale participantului în campanie.

Premiile nu sunt nominale și pot fi folosite doar în magazinul Douglas din Mall Promenada.

Bonurile fiscale utilizate pentru participarea in campanie vor fi marcate corespunzător, pentru a nu mai putea fi refolosite în Campanie.

Valoarea unui bon fiscal este valoarea înscrisă pe respectivul bon fiscal (inclusiv TVA). Pentru orice valoare a bonurilor fiscale ce depășeșc 1.000 lei (chiar și în situația în care este multiplu de 500 lei sau 1000 lei) se oferă un singur cadou.

Un participant are dreptul de a participa o singură dată pe zi în campanie, în zilele menționate de pe Durata Campaniei.

Valorile înscrise pe bonurile fiscale, care rămân nefolosite în urma aplicării acestui mecanism pentru oferirea premiilor, nu pot fi folosite pentru oferirea unui nou premiu ulterior la centrul info-point al Centrului Comercial, indiferent de ziua calendaristică când acest lucru ar urma să aibă loc.

Premiile se eliberează în limita stocului disponibil.

 

Art. 6 Premiile campaniei

6.1. Premiile campaniei „ I HAVE CHRISTMAS ON MY MIND PROMENADA” constau în:

  • 200 Vouchere Douglas Mall Promenada – valoarea unui voucher este de 100 lei (TVA inclus);
  • 500 cutii cadou Douglas – valoarea unei cutii este 99 lei (TVA inclus)

 

6.2. Premiile oferite de la punctul Info Desk nu pot fi preschimbate în bani.

6.3. Voucherul valabil în magazinul Douglas Mall Promenada nu este nominal și poate fi folosit până la data de 31.12.2017

6.4. Valoarea totală a premiilor campaniei este de 69 500 lei (voucherele nu sunt purtătoare de TVA).

 

Art. 7 Acordarea premiilor

7.1. Premiile se acordă, pe loc, conform mecanicii desfăşurării campaniei, celor care respectă condițiile de participare, în limita stocului disponibil.

7.2. Cele 700 de premii se acorda pana la finalizarea stocului. În cazul în care stocul nu este epuizat pană la finalizarea campaniei, premiile ramân în posesia organizatorului.

7.3. FLOREASCA CITY CENTER S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Art. 8 Magazinele participante

8.1. Pot participa la Campanie bonurile fiscale emise în perioada activă a Campaniei în valoare de 1.000 lei de către magazinele din incinta Centrului Comercial Promenada. Nu sunt acceptate bonurile fiscale emise de magazinele situate în afara Centrului Comercial.
 

Art. 9 Informarea participanților conform Legii nr. 677/2001

9.1.   Regulamentul Campaniei este disponibil tipărit în mod gratuit oricărui solicitant, în baza unei cereri scrise adresate către FLOREASCA CITY CENTER S.R.L., persoană juridică română cu sediul social în Calea Floreasca nr. 246B, biroul Info-Point – parter, Sector 1, București, România sau in format electronic pe www.localhost/nepi-promenada2

9.2. Participarea la prezenta Campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Prin participarea la această Campanie participanţii îşi exprimă consimţământul, în mod expres şi neechivoc, pentru ca orice date cu caracter personal, precum şi orice alte informaţii furnizate sau cuprinse în procesele verbale, să intre în baza de date a Organizatorului, pentru a fi prelucrate şi utilizate în orice activităţi şi scopuri legate de marketing și publicitate.

9.3. Participanţii au cunoştinţă de faptul că, pe baza unei cereri: scrise, datate şi semnate, expediată pe adresa FLOREASCA CITY CENTER S.R.L. – Bucureşti, sector 1, Calea Floreasca nr. 246B, biroul Info-Point – parter îşi pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi: de acces, o data pe an, la procesul de prelucrare a datelor lor personale; de intervenţie asupra datelor transmise; de opoziţie, pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia lor particulară, la prelucrarea datelor şi de opoziţie, fără vreo justificare, la prelucrarea datelor în scop de marketing direct.

9.4. Prin completarea procesului verbal, câștigătorul este de acord ca numele, datele sale de identificare sau fotografia/imaginea să poată fi făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către Organizator în materiale tipărite, audio sau video, fără ca acesta (câștigătorul) să emită pretenții financiare faţă de Organizator pentru realizarea acestor operațiuni.

 

Art. 10 Încetarea Campaniei

10.1. Prezenta Campanie încetează la data de 24.12.2017, ora 20.00, dar poate înceta şi în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majora, caz fortuit, conform legislației in vigoare, inclusiv in cazul imposibilității Centrului Comercial, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie.

 

 

Art. 11 Dispoziții finale

11.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

FLOREASCA CITY CENTER S.R.L. își rezervă dreptul să modifice prezentul Regulament de câte ori este necesar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

11.2. Acest Regulament a fost redactat într-un singur exemplar original, care a fost păstrat în arhiva Biroului de avocat Sorin Braga, în conformitate cu art. 3 alin.1 din Legea nr. 51/1995

 

FLOREASCA CITY CENTER S.R.L.,

Prin reprezentant